Company Logo


ترسم دراين دلهاي شب ازسينه آهي سرزند     برقي زدل بيرون جهدآتش به جائي در زند

وحشي بافقي

 

زدو ديده خون فشان، زغمت شب جدائي          چه كنم؟كه هست اينها گل خير آشنائي

عراقي

 

دوش درسوداي چشم وزلف جانان بوده ام         شب همه شب تاسحرمست وپريشان بوده ام

سلماس ساوجي

 

اي بسا شب به اميدي كه زني حلقه  در          ديده را  حلقه صفت  دوخته  بر در كردم

شهريار

 

چون شمع عمرماهمه درتاب وتب گذشت         دستي به زير سر ننهاديم و شب گذشت

ملاحاجي محمد

 

آمد شبانه   در   برم   از   جا  ن نهفته تر          روئي   هزار   مرتبه   از گل   شكفته تر

ديشب چراغ   بزم   كه  بودي كه بوده اي          از چشم شب نخفتة من شب نخفته تر

علينقي كمره اي

 

التفاتش هست امشب گه به غيروگه به من        ساعتي صدبار بايد مرد و بايد زنده شد

واله اصفهاني

 

چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي         آن شب قدر كه اين   تازه    براتم دادند

حافظ

 

اگر چو ماه ، به  وقت  سحر  برون  رفتي          به شب كه تيره شود آسمان،دوباره بيا

مهدي سهيلي

 

گر تواني اي صبا بگذر شبي در   كوي  او         ور دلت خواهد ببر از ما پيا مي  سوي او

شرف اصفهاني

 

زگرمي هاي دوشين تو امشب ياد مي‌كردم         سپندآسازجا مي‌جستم وفرياد مي‌كردم

رضاي كاشي

 

روزي به شب برم به صد اندوه سينه سور         شب را   سحر كنم به اميد  كدام  روز؟

اميربيك اصفهاني

 

بسي شب است  كه در  انتظار  مقدم  تو         چراغ ديده نهادم بر آستانة خويش

بابا فغاني

 

مكن از  برم  جدائي  مرو  از كنارم امشب         كه نمي شكيبد از تو دل بيقرارم امشب

اوحدي مراغه اي

 

چه زني  صلاي رفتن؟ چو نماند پاي رفتن         چه كني هواي رفتن؟كه نمي گذارم امشب

اوحدي مراغه اي

 

دل عاشقان مسكين مشكن بترس ازآن دم          كه  شبي  نيازمندي  بكشد ز سينه آهي

كاظم پزشكي

 

شب و روز در فراقت ز تو دور ،بس كه نالم         شده دل زغصه كوهي،شده تن زرنج كاهي

كاظم پزشكي

 

چه شبهائي كه چون سايه خزيدم پاي قصرتو      به اميد ي كه مهتاب رخت بينم در ايوانت

شهريار

 

شب   كتابي   است   پر از راز نهان         شرح آغاز و سرانجام جهان

شهريار

 

شب   در   رحمت   گردون باز است         دل شب خلوت اهل راز است

شهريار

 

علي آن   شير   خدا   شاه    عرب         الفتي داشت با اين دل شب

شهريار

 

شب  ز  اسرار  علي   آگاه    است         دل شب محرم سرالله است

شهريار

 

شب  ما  و  غم  دنيا  نپذيرند  انچام         زلف بگشاي كه افسانه به آغاز آيد

شهريار

 

شبي كه باتوسرآمدچه دولتي سرمد        دمي كه بي توبه سرشدچه قسمتي ناچيز

شهريار

 

شبها منم  و  چشمك  محزون ثريا         با اشك غم و زمزمه راز و نيازت

شهريار
 
اي كاش سحر نايد و خورشيد نزايد         امشب قمر اينجا قمر اينجا قمر اينجاست
شهريار

 

شب كه دربستم ومست ازمي‌نابش كردم         چرخ اگر حلقه به در كوفت جوابش كردم

فرخي يزدي

 

شبي گريم شبي نالم زهجرت دادازاين شبها     به شبهاي غمت درمانده ام فريادازاين شبها

مشتاق اصفهاني

 

گفتم روم كه چشمت مايل به خواب نازاست       بگشود زلف وگفتا بنشين كه شب درازاست

موسي همداني

 

آن روز  كه  من  پيش توام  شب نشود         وان شب كه تو در پيش مني روز مباد

 
آذر بيكدلي

ياد   آن    شبها    كه     مست   آرزو         رازهـــــــا   گفتيم    در     مهتاب ها

 
هاشم جاويد

شبي   وقت    گل   بودم   اندر  چمن         گل و  شمع  بودند  شب،  يار    من

سلمان ساوجي

 

شبــــــــــــها   بر    گـــاهوارة       من         بيدار  نشست   و   خفتن    آموخت

ايرج ميرزا

 

آه  بس   شبها   که   من  این  ماه  را         اندر  آن  چشمان   خندن     دیده ام

هاشم جاوید

 

آمد شبی به خوابم آن ماه پرنیان پوش         چون صبح پیرهن چاک چون شمع طرّه بر دوش

حزین لاهیجی

 

شب‌وصل‌است‌وبادلبرمرا‌لب برلب است امشب    شبي‌كز‌روزخوشتر‌باشد‌آن‌شب‌امشب‌است‌امشب

هاتف اصفهاني
 webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved