Company Logo


 نادر شاه

نادر شاه افشار در یکی از جنگها مردی را دیـد که نهایت شجـاعت و شهــامت را به خرج می دهد و با دو دست شمشیر می زند. به وی نزدیک شد و پرسید:

تو کیستی و پدرت که بود و اهل کجائی؟

او با شجاعت جواب داد شاهنشاها نام من شیر افکن پدرم سهراب اهل اصفهان .

نادر با آن صدای مهیب خود پرسید که در آشوب افغان در اصفهان تو کجا بودی ؟

مرد گفت: من بودم ولی تو نبودی!

نادر از حاضر جوابی او خوشش آمد و گرامیش داشت .
webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved