Company Logo


فتحعلی شاه قاجار در شب اوّل ماه به استهلال مشغول بود در این بین یکی از خانم های حرم دریچه را بگشود که او نیز استهلال کند فتحعلی خان صبا در خدمت بود بالبدیهه چنین گفت :

 

در شب نو، آن پری رخ، بی نقاب آمد برون                   ماه می جستند مردم، آفتاب آمد برون

 
webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved