Company Logo


 

41ـ آن چيست كه  ارغوان  قبائي دارد         بيرون و درون شهر جايي دارد


    گرداست ومدوّراست وتاجش برسر         مانندك دمب موش، پايي دارد


42ـ اين چه باشد كه پشت خم دارد         از خمي هر دو سر به هم دارد


    وزن او  نيست خود به صد مثقال         صد مني   را   به  پشت بر دارد


43ـ چه چيز است مرغي است بي‌بال وپر         نزائيده      مادر     نديده       پدر


     نه  در   آسمان   است  و نه  در زمين         فصيح است ودانا وگنگ است وكر


44ـ چيست آن   لعبت  مدوّر گون         كه به   لؤلؤي  تر  بود مشحون


    تن   او   گه   به   نيزه  در بازار         سر   او  گه    بدار   در  هامون


    هم دلش چاك‌چاك چون ليلي         هم سرش تيغ تيغ چون مجنون


45ـ حوض است دراوآب خوش وآسوده         در حوض يكي كشتي قير اندوده


     كشتيباني   در   او   به رنگ  دوده         بر جاي  نشسته و جهان پيموده


46ـ هشت   پا   دارد او به اعضايش         دو سر او دارد هر دو از بالا


     استخوان از برون و گوشت از تو         هيچ  اعضاي  او   ندارد مو


47ـ قلعه‌اي ديدم منقّش از طلا افتاده بود         دور قلعه بد منقّش اندرونش ساده بود


     اندرآن قلعه بديدم كشته‌هاي بي‌شمار       تيغ قتل كشته‌ها پهلويشان افتاده بود


48ـ آتش   اندر   آب   هرگز ديده‌اي          ماه   در  محراب هرگز ديده‌اي


     اين بزرگي‌ها كه كردي در جهان         پسته   در عناب هرگز ديده‌اي


49ـ قبا سبزي از اين كوچه گذر كرد         جمال مهوشش ما را خبر كرد


     به دل گفتم عرق چينش بدوزم          لبش خنديد و عالم را خبر كرد


50ـ صنعتي    ديده‌ام   كه  فن دارد         ماده  بر   روي   سر  وطن دارد


   خورد  او  خورد   آدمي  زاد است         در   ميان    شكم    دهن  دارد


 
webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved