هفت نوع وسایل آرايش زنان که عبارتند از:


1. حنا


2. وسمه


3. سرمه


4. سرخاب


5. سفيد آب


6. زرک


7. غاليه


شش بانوي پير كرده هر هفت         عالم ز تو ديده هفت در هفت

«عراقي »