Company Logo


 هفت امشاسپندان

هفت امشاسپندان به هفت فرشته ارجمندومقرّب اطلاق مي‌شود:

بهمن- ارديبهشت- شهريور- اسپندارمذ- خرداد- امرداد در آغاز پيدايش آئين زرتشت در راس اين شش امشاسپند ، سپنتامينو «خرد مقدّس» قرار داشت بعدها به جاي او اهورامزدا را قرار دادند وگاه نيز به جاي اهور مزدا سروش را جاي داده اند.

 

بهار  آمد  و  رفت  مـــــــــاه سپند                                نگارا  در   افكن   بــــر  آذر   سپند

به نوروز «هر هفت» شد روي ماه                                به نيروي هر «هفت» امشاسپند
«ملك الشعراء بهار»


ايزد و ایزدان:

فرشته، ملك، در دين زردشتي به فرشتگاني اطلاق مي‌شود كه از جهت مرتبه دون «امشاسپندان» هستند.

تعداد ايزدان بسيار است و به دو بخش تقسيم مي‌شوند: 1- مينوي   2-  جهاني

اهورمزدا در رأس ايزدان قرار دارد.

لفظ«يزدان» جمع «يزد» است و در پهلوي و فارسي به جاي مفرد و به معني خدا به كار مي‌رود.

علاقمندان در این زمینه مقاله هفت در تقویم باستانی را مطالعه فرمایند.
webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved