Company Logoمردی در مجلس بیداران بخفت ناگاه تیزی از موضع نشستن چون تیر از او رها شد بیچاره از خواب برجست.

 یکی گفتش چه شد که برخاستی

 گفت : پدر مرحومم را در خواب دیدم که به من اعتراض کرد ای پسر! برخیز شرط ادب نباشد تو خفته باشی و یاران بیدار،

ظریفی گفت: راست گوئی زیرا که ما صدای آن مرحوم را شنیدیم.
 

 
webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved