Company Logo


 

 

جغرافیای قلب

 

قلب کشور بزرگ مستقلی است در طرف چپ قارّه سینه انسان !...
قلب، محدود است از طرف شمال به دریای محبّت و از طرف جنوب به کشور غم ، از طرف مشرق به دریاچه دوستی و از طرف مغرب به صحرای عاطفه !...
پایتخت قلب، «عشق آباد » است که شهری است بزرگ ، پرجمعیت و آباد!....
ایالات عمده آن چهار است: محبّت، نفرت، احساس و امیال !...
شهرهای بزرگ و مهمّ قلب عبارتند از : مودّت ، خصومت ،یأس ، هوس ، بغض و حسد!....
دماغه امید در دریای محبت ، پیشرفتگی خاص پیدا کرده است !....
جزایر شوخی و جفا از متعلّقات این کشور است !...
رودهای بزرگ و پرآبی چون شادی و اندوه، بیشتر سرزمینهای این کشور پهناور را مشروب میسازند !....
از کوههای مهم آن می توان : معرفت ، نیکی ، بدی و احسان را نام برد. قلل مرتفع: گذشت و ایثار از تمام نقاط کشور قابل رؤیت است . در جای جای این کوههای سر به فلک کشیده ، غارهایی به نام اسرار وجود دارد که تاکنون پای کسی به عمق و انتهای آن نرسیده است !...
نظام اقتصادی این کشور از تبادل و تهاتر عهد و پیمان و درستی و نادرستی تأمین می گردد!..
قسمت عمده سرزمینهای شمال وشرق این کشور را جنگلهای انبوه تزویر و شک و تردید پوشانیده است !...
میزان بارندگی در شهرهای جنوبی و غربی به ویژه در دشتهای اندوه و درد بیشتر از سایر نقاط است !...
بیشتر ساکنان این شهرها اغلب درخت دوستی می کارند و میوه آرزو برداشت می کنند!...
مردم این سرزمین معمولا از راه کیفر و پاداش امرار معاش میکنند!...
تفرجگاههای بسیاری تحت عنوان صفا و وفا در نقاط مختلف بیشتر شهرهای قلب ساخته شده که در واقع سرمایه معنوی و جاذبه های توریستی آن را تشکیل می دهند !...
نقاط ناشناخته و مجهول بسیاری در گوشه و کنار این کشور پهناور و کهنسال وجود دارد که تاکنون نامکشوف و غیر قابل دسترس باقی مانده و دانشمندان قلب شناس ، شب و روز سرگرم مطالعه در این موضوع می باشند !...
این کشور کاملا در منطقه زلزله خیز واقع شده و گسل های بزرگ و وحشتناکی در سراسر این کشور موجب تکانها و لرزشهای سهمگین می شوند که هستی مردم را هر آن تهدید می کنند!..
می توان گفت که سرزمین قلب دائماً در حال تکان خوردن و حرکت است و در شبانه روز لحظه ای آرام و قرار ندارد. البته وجود چندین کوه آتشفشان فعّال به نامهای: احساسات و عواطف و کینه و انتقام، ترس و هراس سکنه شهرهای این کشور زلزله خیز را چند برابر کرده است و آتش و دود و خاکستر پیوسته از آنها متصاعد است !...
چنانکه گذشته ، قلب کشور ناشناخته و نامکشوفی است که بیشتر نقاط آن بکر و دست نیافتنی باقی مانده است . امید می رود که بشر روزی بتواند به اعماق جنگلهای متراکم و غارهای تاریک و گوشه و کنارهای مجهول آن دست پیدا کند !....
به امید آن روز !....

از :کاظم خوش خبرwebmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved