Company Logo


ابومنصورسجستانی فقیه را پرسیدند که چون در صحرائی برسر چشمه رسیم و خواهیم که غسلی کنیم روی به کدام سمت کنیم ؟ گفت به سمت جامه های خود تا دزد نبرد.
 
webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved