Company Logo


پیرزنی از بزرگمهر چند مساله پرسید که در بیشتر آنها گفت: نمی دانم پیرزن گفت: از پادشاه هر ساله حقوق می ستانی به واسطه دانشی که داری و من هر چه از تو می پرسم گوئی که نمیدانم چگونه این مالها بر خود حلال کنی؟ حکیم در جواب گفت: ای مادر من آنچه می گیرم در برابر دانستنیهای خود میگیرم، اگر در برابر نادانستنی ها گیرم زرهای عالم به آن کفاف نخواهد داد.
 
webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved