Company Logo


شخصی برای تهنیت گفتن بدیدن یکی از دوستان قدیمی خود که به مقام مهمّی رسیده بود رفت ولی دوست تازه به منصب رسیده اعتنایی به وی نکرد و حتی از اظهار آشنایی نیز اباء نمود و پرسید کیستی و چه کار داری؟ آن شخص که ابداً چنین انتظاری نداشت بسیار ناراحت شد و گفت من از دوسـتان قدیمی تو هستم شنیدم که اخیراً تو کـور شده ای و اشـخاص را نمی شناسی این بود که به عیادتت آمدم نه برای کاری و با نفرت و انزجار از نزد او خارج شد.
 
webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved