Company Logo


نردبان حکمت
 

اگر نردبانی فرض کنیم که پایه اش در زمین و سرش در آسمان و به عدد افراد بشر پلّه داشته باشد و فرض کنیم از نظر دانش هر فرد در پلّه ای قرار گیرد .

می بینیم هر یک از پلّه نشینان نسبت به پائین تر معلّم و نسبت به بالاتر شاگرد است.

پس باید هرکس در هر مقامی که هست از دیگری دستگیری کند و ضمناً جهد نماید که از دانا تر خود چیزی بیاموزد .
webmaster : R.Sharabiani Copyright © 2011. All Rights Reserved